Tuesday, October 07, 2008

Οι στήλες των Χάνων...


Στην εκκλησία των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων στο Велико Търново (Βέλικο Τάρνοβο) της Βουλγαρίας βρίσκονται οι εγχάρακτες στήλες των Χάνων Крум (Κρουμ - Κρούμμος), Омуртаг (Ομουρτάγκ) και Иван Асен ІІ (Ιβάν Άσεν Β'). Το δεδομένο στην υπόθεση των στηλών είναι ότι ο Ιβάν Άσεν Β' έφτιαξε την στήλη και την τοποθέτησε στην εκκλησία των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων, και πιθανότατα αυτός ήταν που τοποθέτησε εκεί και τις στήλες των άλλων δύο Χάνων, αλλά οι απόψεις διίστανται για το αν αυτές είχαν κατασκευαστεί στο Τάρνοβο ή σε άλλο σημείο της Βουλγαρίας...

Η στήλη του Χάν Κρούμ...

Khan Krum's Column


Η στήλη του Ομουρτάγκ...

Khan Omurtag's Column

Η στήλη του Ομουρτάγκ είναι γραμμένη σε ανορθόγραφη ελληνική γλώσσα:

"ΚΑ[Ν]Α ΣΥΒΙΓΗ ΩΜΟΜΟΡΤΑΓ ΙΣ ΤΟΝ ΠΑΛΕΟΝ ΥΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΝΟ(Ν) ΕΠΥΗΣΕΝ ΥΠΕΡΦΥΜΟΝ ΥΚΟ(Ν) ΙΣ ΤΟΝ ΔΑΝΟΥΒΗΝ Κ(Ε) ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΔΥΟ ΥΚΟ(Ν) ΤΟΝ ΠΑΝΦΥΜΟ(Ν) ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΑΣ ΙΣ ΤΙΝ ΜΕΣΗΝ ΕΠΥΙΣΑ ΤΟΥΜΒΑΝ ΚΕ ΑΠΟ ΤΙΝ ΑΥΤΗ(Ν) ΜΕΣΗΝ ΤΗΣ ΤΟΥΜΒΑΣ ΕΟΣ ΤΗΝ ΑΥΛΙ(Ν) ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΡΧΕΑ(Ν) ΙΣΙΝ ΟΡΓΗΕ ΜΥΡΙΑΔΕΣ Β' Κ(Ε) ΕΠΙ ΤΟΝ ΔΑΝΟΥΒΙΝ ΙΣΗΝ ΟΡΓΙΕΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ Β' ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥΒΙ(Ν) ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΦΥΜΟ(Ν) Κ(Ε) ΜΕΤΡΙΣΑ(Ν)ΤΕΣ ΤΙΝ ΓΙΝ ΕΠΥΙΣΑ ΤΑ ΓΡΑΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ. Ο ΑΝΘΡΟΠΟΣ Κ(Ε) ΚΑΛΑ ΖΟΝ ΑΠΟΘΝΙΣΚΙ ΚΕ ΑΛΟΣ ΓΕΝΑΤΕ ΚΕ ΙΝΑ Ο ΕΣΧΑΤΟΝ ΓΗΝΟΜΕΝΟΣ ΤΑΥΤΑ ΘΕΟΡΟΝ ΥΠΟΜΝΗΣΚΕΤΕ ΤΟΝ ΠΥΙΣΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΣΤΗΝ ΩΜΟΡΤΑΓ ΚΑΝ(Ν)Α ΣΥΒΙΓΗ· Ο Θ(ΕΟ)Σ ΑΞΗΟΣΙ ΑΥΤΟΝ ΖΙΣΕ ΕΤΗ Ρ'"

Η απόδοση του κειμένου στα νεοελληνικά είναι η εξής: "Ο μεγάλος Χάνος Ομουρτάγκ, ζώντας στο παλαιό του σπίτι κατασκεύασε ένα ένδοξο σπίτι στον Δούναβη και στο μέσο ανάμεσα στα δύο ένδοξα σπίτια, αφού μέτρησε, έφτιαξε έναν λόφο στην μέση και από την μέση αυτού του λόφου στο παλαιό μου παλάτι είναι οργιές μυριάδες δύο και μέχρι τον Δούναβη είναι οργιές μυριάδες δύο. Ο λόφος από μόνος του είναι ένδοξος και αφού μέτρησα την γη έφτιαξα τα γράμματα αυτά για να θυμάστε αυτόν που το έφτιαξε. το δε όνομα του άρχοντα είναι Ομουρτάγκ χάνος μεγάλος. ο Θεός ας αξιώσει αυτόν να ζήσει έτη εκατό."


Η στήλη του Ιβάν Άσεν Β'...

Tsar Ivan Asen II's Column

Η απόδοση της επιγραφής της στήλης του Ιβάν Άσεν Β' είναι η εξής: "Το έτος 6738, ίνδικτος 3 [1230 μ.Χ.], εγώ ο Ιβάν Άσεν, στο όνομα του Χριστού ο πιστός στον Θεό τσάρος και αυτοκράτορας των Βουλγάρων, γιός του παλαιού Άσεν, ανέγειρα από τα θεμέλια και διακόσμησα πλήρως με ζωγραφιές αυτή την τιμημένη εκκλησία στο όνομα των Σαράντα Αγίων Μαρτύρων, με την βοήθεια τους κατά την διάρκεια του δωδέκατου χρόνου της βασιλείας μου, την χρονιά που αγιογραφήθηκε αυτός ο ναός, βγήκα για πόλεμο με την Ρομανία και νίκησα τον Ελληνικό στρατό και τον τσάρο Θεόδωρο Κομνηνό πήρα ως αιχμάλωτο μαζί με όλους τους ευγενείς του και κατέκτησα όλη την γή του από την Ανδριανούπολη έως το Δυρράχιο, Ελληνική, Αλβανική και Σέρβικη γη και τις πόλεις που βρίσκονταν γύρω από την Κωνσταντινούπολη και η πόλη η ίδια ηγεμονευόταν από του Φράγκους, αλλά και αυτοί προσκύνησαν κάτω από το σκήπτρο του βασίλειου μου, γιατί δεν είχαν κανέναν άλλο τσάρο εκτός από μένα και χάρις σε μένα έζησαν τις μέρες τους γιατί αυτό είχε κανονιστεί από τον Θεό γιατί χωρίς Αυτόν καμία πράξη ή λέξη θα είχε συμβεί. Σε Αυτόν, δόξα για πάντα, Αμήν."

SS. 40 Martyrs SS. 40 Martyrs


[ENG] The Column with an inscription of Khan Omurtag (814–831) is written in misspelled Greek and its apodosis in english is: "Khan syubighi Omurtag, living in his old home made a glorious home on the Danube and in the middle between the two glorious homes, after measuring, he made a hill in the middle and from the middle of this hill to my old palace there are 20000 razteg [old measure of road distance equal to 2.10 or 2.13m] and to the Danube there are 20000 razteg. The hill itself is glorious and after measuring the land, I made this inscription. A man even living well dies and an other man is born. And let the one born later, looking at this inscription, to remember the one that has made it. And the name of the archon is Omurtag Khan syubighi. Let God bless him to live for a hundred years" / Column with an inscription of Tsar Ivan Asen II, 1230 AD: "In the year 6738 [=1230], indiction 3, me, Ivan Asen, in the name of Christ the God loyal tsar and autocrat of the Bulgarians, son of the old Asen, I erected from the foundation and completely decorated with paintings this honourable church in the name of the Forty Holy Martyrs, with their help, during the twelfth year of my reign, in the year when this temple was painted, I came out for war in Romania and defeated the Greek army, and the Tsar Theodoros Komnenos I took as a prisoner with all of his boyars and I conquered his whole land from Edirne to Durres, Greek, Albanian and Serbian land; and the towns which were situated around Constantinople and the town itself were ruled by the Franks, but they also submitted under the arm of my kingdom, because they did not have any other tsar apart from myself and thanks to me they lived their days, for, this was ordered by God, because without Him neither deed nor word could be done. To Him, glory for ever, Amen."
[BUL] Търновски надпис на кан Крум / Търновски надпис на кан Омуртаг / Търновски надпис на кан Иван Асен ІІ.

Digg my article

Share

Creative Commons License

2 comments:

pølsemannen said...

Θεωρώ ότι τα εν λόγω ποστ περί Βουλγαρίας (Όταν ολοκληρωθεί η σειρά), μπορούν να γίνουν ένα ωραιότατο e-book σε PDF, με τίτλο
"An engineer's guide to Bulgaria" ή κάτι παρεμφερές!

Καλημέρα!

Klearchos said...

Polsemannen το έχω σκεφτεί, αλλά δεν έχω καθόλου χρόνο...